English    |   Liên hệ
Tổng số: 99
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/NQ-CP 01/01/2018 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2018 Tải về
05/NQ-BĐDHĐQT 14/02/2017 Nghị quyết phiên họp thường họp thường kỳ của Ban đại diện - HĐQT - NHCSXH tỉnh Nam Định Quý IV năm 2016 Tải về
15/2015/NQ-HĐND 16/12/2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016 Tải về
14/2015/NQ-HĐND 16/12/2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2016 Tải về
16/2015/NQ-HĐND 16/12/2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
17/2015/NQ-HĐND 16/12/2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
18/2015/NQ-HĐND 16/12/2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Tải về
19/2015/NQ-HĐND 16/12/2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 V/v quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
20/2015/NQ-HĐND 16/12/2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 Tải về
12/NQ-HĐND 15/12/2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 V/v miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tải về
13/NQ-HĐND 15/12/2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 /v miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tải về
01/NQ-TU 10/12/2015 Nghị quyết số 01/NQ-TU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Tải về
09/2015/NQ-HĐND 24/07/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
08/2015/NQ-HĐND 24/07/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về việc quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
07/2015/NQ-HĐND 24/07/2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về việc quy định múc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Nam Định Tải về
06/2015/NQ-HĐND 24/07/2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về việc thông qua Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) đến năm 2025 Tải về
05/2015/NQ-HĐND 24/07/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2014 Tải về
12/2014/NQ/HĐND 24/12/2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ/HĐND ngày 11/12/2014 Về việc xác nhận kêt quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Tải về
26/2014/NQ-HĐND 24/12/2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 Về Chư¬ơng trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 Tải về
25/2014/NQ-HĐND 24/12/2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý Tải về
12345