Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lưu trữ; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đo lường
15:56' 24/10/2011
(Đoàn đại biểu Quốc hội) Một số ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tại buổi thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lưu trữ; một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đo lường buổi sáng ngày 21/10/2011

 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định


Bà Hoàng Thị Tố Nga - Đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng Luật đo lường là một lĩnh vực đặc thù chuyên ngành cao và việc ban hành Luật đo lường trong thời điểm hiện nay hết sức cần thiết. Đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tế và dự thảo Luật đo lường đã được tập trung điều chỉnh về hoạt động đo lường bắt buộc phải áp dụng có điều chỉnh các hoạt động đo lường khoa học và đo lường công nghiệp rất phù hợp với điều kiện nước ta và thông lệ đo lường quốc tế.
Tuy nhiên, bà cũng cho rằng cần làm rõ thêm một qui định ở trong Điều 19 của dự thảo về yêu cầu đối với phương tiện đo nhóm hai như sau:

Tại Khoản 2, Điểm b, Điều 19: Kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng. Đồng chí cho rằng qui định như vậy chưa đầy đủ mà nên sửa lại thành: Kiểm định ban đầu sau khi sản xuất, nhập khẩu và trước khi đưa vào sử dụng. Vì việc phê duyệt mẫu phương tiện đo chỉ kiểm soát được khi kiểu, loại và các đặc trưng kỹ thuật đo lường đối với mẫu đại diện để đánh giá được đặc tính kỹ thuật đo lường của từng phương tiện đo phải dựa vào hoạt động kiểm định. Nếu chỉ qui định như trong dự thảo luật thì người sản xuất, kinh doanh có thể sẽ lách luật và không thực hiện kiểm định ban đầu khi đưa ra thị trường. Còn người sử dụng cũng không thực hiện nghĩa vụ phải kiểm định ban đầu. Vì luật không qui định nghĩa vụ đó cho họ chỉ qui định phải thực hiện kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng. Do vậy, cần xem xét biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo nhóm hai trong lưu thông, tức là sửa thành sau khi sản xuất, nhập khẩu để kiểm soát chặt chẽ hơn.

Cũng trong buổi thảo luận sáng ngày 21/10/2011. Ông Nguyễn Anh Sơn - đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã tham có một số ý kiến về dự thảo Luật lưu trữ: 

Điều 24, trong dự thảo cũ là Điều 25 quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp cơ quan tổ chức chia tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp Nhà nước, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản, đồng chí đề nghị điều này nên thiết kế theo 2 hướng:

Thứ nhất, phân ra 2 loại, các loại tổ chức doanh nghiệp chia tách, sáp nhập, tức là nó không còn tên cũ nhưng vẫn tồn tại dưới hình thức mới, tài liệu lưu trữ xử lý như thế nào? Trường hợp thứ hai, phá sản, giải thể, tức là mất đi thì xử lý như thế nào cho phù hợp? Nếu theo như giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội có nói nếu đã tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo mới, nhưng đọc lại thấy Điều 25 cũ được chép nguyên sang Điều 24 mới, không có tiếp thu, không có chỉnh sửa nào cả.

Ý thứ hai, đồng chí đề nghị trong Điểm 3b có một qui định nói rằng đối với những tài liệu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải thể, chia tách thì những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mới tiếp nhận trụ sở cũ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ lưu trữ ấy, quy định như thế là chưa hợp lý.

Các tin trước
Các tin tiếp