Kế hoạch giám sát chuyên đề về "thực trạng xử lý môi trường từ chất thải trên địa bàn tỉnh NAM ĐỊNH trong hai năm (2006-2007)
8:44' 12/3/2008


Thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2008, Ban Kinh tế-Ngân sách triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về “ Thực trạng xử lý môi trường từ chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định trong hai năm 2006-2007” như sau:

 
    I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

 1.       Mục đích:

 
    - Nắm được thực trạng hoạt động quản lý chất thải và các vấn đề liên quan đến hoạt động xử lý môi trường từ chất thải trên địa bàn tỉnh trong hai năm 2006-2007; đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành.
    - Từ kết quả giám sát, đề xuất giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục đảm bảo cho xử lý môi trường từ chất thải trên địa bàn tỉnh đem lại hiệu quả cao hơn, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đúng khuôn khổ pháp luật, chính sách của Nhà nước.

 
    2. Yêu cầu:

    - Việc giám sát phải tiến hành đúng quy định; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai giám sát chuyên đề.
 

    -  Các đơn vị là đối tượng giám sát phải báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát theo yêu cầu của Ban và Đoàn giám sát.

    - Báo cáo kết quả giám sát đúng tiến độ thời gian theo quy định.

 
    II. NỘI DUNG GIÁM SÁT:

 
    1. Tổng hợp, phân tích tình hình, kết quả đã đạt được và những tồn tại khó khăn trong xử lý môi trường từ chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định trong hai năm 2006-2007 theo các chỉ tiêu cụ thể.

    2. Phân tích các nguyên nhân thực hiện tốt và các mặt còn hạn chế trong  xử lý môi trường từ chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định; phát hiện những vấn đề chưa phù hợp với tình hình thực tế và đề xuất các giải pháp xử lý; kiến nghị bổ sung sửa đổi các cơ chế, chính sách hiện hành.

 
    III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN GIÁM SÁT:


    1. Đối tượng giám sát: ( bao gồm một số đơn vị, địa phương)

    - Doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở y tế.... Tập trung tại các Khu, cụm công nghiệp, làng nghề.
    - UBND các xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố.
    - Sở ngành của tỉnh.


    2. Thành phần Đoàn giám sát:

    - Thường trực HĐND tỉnh;

    - Các thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh;

    - Văn phòng HĐND tỉnh;

    - Đại diện Văn phòng UBND tỉnh và một số ngành có liên quan;

    - Thường trực HĐND và Ban Kinh tế-Xã hội HĐND các huyện, thành phố nơi Đoàn giám sát của tỉnh đến làm việc.

    IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

    1. Phương pháp giám sát :

    1.1. Cấp tỉnh:

    - Xây dựng kế hoạch, khảo sát thực tế, biên soạn mẫu biểu và hướng dẫn Thường trực HĐND; Ban Kinh tế-Xã hội của HĐND  các huyện, thành phố phối hợp tổ chức giám sát.

    - Thông báo nội dung, yêu cầu, các bước tiến hành đến các đơn vị, địa phương được giám sát.

    - Tiến hành giám sát điểm ở một số đơn vị, địa phương.

    - Tổng hợp tình hình, số liệu trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị được giám sát gửi đến.

    - Tổng kết giám sát chuyên đề và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

    1.2. Cấp huyện:

    Thường trực HĐND và Ban Kinh tế-Xã hội HĐND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh để xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể và tổ chức giám sát ở địa phương; báo cáo bằng văn bản (kèm theo biểu mẫu) gửi về Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh theo kế hoạch.


    2. Thời gian thực hiện:

    - Tháng 3/2008: Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề và triển khai đến các huyện, thành phố.

    - Tháng 4 đến 30/9/2008: HĐND các huyện, thành phố lập kế hoạch, tổ chức giám sát và gửi báo cáo bằng văn bản (kèm theo biểu mẫu) về Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh (qua Văn phòng HĐND tỉnh).
    - Tháng 5 đến 30/11/2008 : Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tiến hành giám sát ở một số đơn vị, địa phương; Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp tình hình, số liệu, báo cáo và tiến hành tổng kết giám sát chuyên đề.

     Trên đây là kế hoạch triển khai giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về “Thực trạng  xử lý môi trường từ chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định trong hai năm 2006-2007”. Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố và Sở, ngành có liên quan chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch giám sát này; đề nghị Thường trực HĐND và Ban Kinh tế-Xã hội HĐND các huyện, thành phố phối hợp với đoàn giám sát của tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề đạt hiệu quả./.

Các tin trước
Các tin tiếp