Số liệu thống kê vốn đầu tư phát triển - GT vận tải năm 2006
17:2' 22/9/2006
(Cục Thống kê tỉnh Nam Định)

 

Ước tính

6 tháng

năm 2006

6 tháng 2006 so với cùng kỳ 2005 (%)

A

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

TRÊN ĐỊA BÀN - Tỷ đồng

 

2143,1

 

50,9

I

ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

1836,4

52,4

1.

Vốn Nhà nước

549,6

47,0

a.

Vốn ngân sách Nhà nước

229,3

36,2

 

- Ngân sách Trung ương

79,5

47,6

 

- Ngân sách địa phương

149,8

32,1

b.

Vốn vay

220,7

63,1

c.

Vốn tự có của DN Nhà nước

2,1

5,9

d.

Vốn khác

97,5

65,0

2.

Vốn ngoài nhà nước

1269,0

55,2

3.

Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài

17,8

50,8

II.

TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

306,7

43,8

B.

GIAO THÔNG VẬN TẢI (*)

 

 

1.

Khối lượng hàng hoá

 

 

 

- Vận chuyển – 1000 tấn

3762,0

103,4

 

- Luân chuyển - Triệu tấn.km

586,6

120,4

2.

Khối lượng khách hàng

 

 

 

- Vận chuyển – 1000 lượt người

3235,9

102,7

 

- Luân chuyển - Triệu lượt người. km

351,6

102,1

(*)

Cột so sánh là số liệu so sánh với 6 tháng năm 2005

Các tin trước
Thống kê 2000    (22/9/2006)
Các tin tiếp