Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010
10:39' 8/4/2011
(baonamdinh.com.vn)

Ngày 5-4-2011, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại tỉnh ta tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND 10 huyện, thành phố.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010. Trong 4 nội dung về cải cách hành chính Nhà nước, cải cách thể chế đã từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính thông qua việc ban hành Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức HĐND và UBND, Luật Cán bộ, công chức và trên 30 nghị định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính. Thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân được xác định rõ. Công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được đẩy mạnh. Kết thúc giai đoạn 1 của Đề án 30 về đơn giản hoá thủ tục hành chính đã thống kê và công khai trên 5.700 thủ tục hành chính, trên 9.000 văn bản và trên 100.000 biểu mẫu. Giai đoạn 2, đã có 453 thủ tục được kiến nghị bãi bỏ, huỷ bỏ, 3.749 thủ tục được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, 288 thủ tục được kiến nghị thay thế. Đến nay, đã có 88,3% cơ quan cấp tỉnh, 98,5% cơ quan cấp huyện và 96,7% cơ quan cấp xã của cả nước thực hiện mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông”.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính đã thực hiện phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương theo hướng nâng thẩm quyền cho địa phương. Công tác sắp xếp, bố trí cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền đã giảm từ 48 bộ xuống còn 30 bộ, cơ quan ngang bộ ở Trung ương; giảm cơ quan sở và tương đương sở từ 19 đến 27 xuống còn từ 17 đến 20 cơ quan; các phòng ở cấp huyện giảm từ 12 đến 15 xuống còn từ 9 đến 13 phòng. Trong lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đã thực hiện đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức; cải cách tiền lương và các chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng trình độ cán bộ, công chức. Trong công tác cải cách tài chính công, đã thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước đã thúc đẩy các cấp cơ quan sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu suất làm việc, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tại tỉnh ta giai đoạn 2001-2010 đã đạt được những kết quả quan trọng. Về cải cách thể chế đã ban hành cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư; rà soát 1.376 thủ tục hành chính và 1.253 mẫu đơn, tờ khai; kiến nghị đơn giản hoá 866 thủ tục (63%); thực hiện “một cửa”, “một cửa liên thông” tại 100% đơn vị huyện, xã và 16/19 ban, ngành. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính đã sắp xếp lại các ban, ngành, phòng ban, doanh nghiệp gọn nhẹ. Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đã mở hàng trăm lớp với hàng nghìn lượt cán bộ, công chức được đào tạo, tái đào tạo, đến nay 92,16% cán bộ, công chức có trình độ từ trung cấp trở lên.

Sau khi nghe các đại biểu các bộ, ngành và một số địa phương báo cáo, tham luận, kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, những kết quả đạt được về cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 thể hiện rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng, phát triển của đất nước. Đây là công tác mang tính then chốt, cần tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Cùng với định hướng một số nội dung chủ yếu cần tập trung thực hiện như cải cách bộ máy thông suốt, hiệu lực, kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường thủ tục hành chính thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên”… Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất cần đạt được trong cải cách tổng thể hành chính Nhà nước là hướng đến, tập trung cho việc phục vụ, đảm bảo quyền lợi của nhân dân, vì nhân dân./.

Các tin trước
Các tin tiếp