Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ hoạt động của UBND tỉnh
9:51' 24/8/2011
(baonamdinh.com.vn)

Thực hiện chức năng là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, những năm qua, đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh không ngừng vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham mưu và phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Hằng năm, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng các chương trình công tác, các kế hoạch của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND, đồng thời  tổ chức theo dõi đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện. Chuẩn bị các báo cáo về hoạt động của UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các báo cáo, dự án, đề án trình UBND, HĐND tỉnh; tham mưu soạn thảo các đề án trong chương trình công tác của UBND tỉnh. Chuẩn bị các báo cáo của UBND tỉnh và của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phục vụ các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tổ chức thông báo, truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, nghị quyết của HĐND, các chỉ thị, quyết định của UBND và Chủ tịch UBND, theo dõi đánh giá việc thực hiện để tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh có các biện pháp nhằm đưa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định đó vào cuộc sống. Hằng năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hàng nghìn văn bản, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đúng thể thức, nội dung, thẩm quyền; tiếp nhận và tham mưu phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh xử lý hàng chục nghìn văn bản khác. Chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã giúp UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý 6.078 văn bản của Trung ương và của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; ban hành 4.325 văn bản. Giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh duy trì mối liên hệ thường xuyên với Uỷ ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đoàn thể. Phối hợp cùng các cơ quan liên quan phục vụ Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại, bao gồm: tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại, kế hoạch tổng thể về hoạt động đối ngoại của địa phương, làm đầu mối trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các chương trình dự án; tổ chức đón tiếp sắp xếp chương trình làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các đoàn khách nước ngoài theo đúng nghi lễ ngoại giao…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính Nhà nước luôn được Văn phòng UBND tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở TT và TT duy trì và phát triển trang thông tin điện tử của tỉnh, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin về các chủ trương chính sách của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp. Qua cổng thông tin điện tử đã thiết lập mối quan hệ trực tuyến giữa UBND tỉnh với các cá nhân, tổ chức; cung cấp các dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính để kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, Nam Định là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách thủ tục hành chính như: Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính; Quy chế phối hợp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; chương trình công tác năm về kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính... Văn phòng UBND tỉnh cũng đã tổ chức thiết lập xong hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh, 10 huyện, thành phố và 229 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và đất đai; Văn phòng UBND tỉnh đã đôn đốc các sở, ngành liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố việc rút ngắn từ 30-70% thời gian thực hiện của 38 thủ tục hành chính gồm các Sở: KH và ĐT 05 TTHC; GTVT 02 TTHC; NN và PTNT 03 TTHC; Xây dựng 10 TTHC; TN và MT 18 TTHC. Đồng thời triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý  phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính…

Hằng năm, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh tổ chức hàng trăm cuộc họp với các ngành, các địa phương và các chuyến đi công tác, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở. Mỗi năm, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức phục vụ tốt 12 phiên tiếp công dân định kỳ và những cuộc tiếp công dân đột xuất. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến các cơ quan lãnh đạo, cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan hữu quan phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh; duy trì việc biên soạn, ban hành Công báo đảm bảo đúng quy định. Văn phòng thường xuyên đảm bảo các điều kiện vật chất kỹ thuật cho hoạt động của UBND, lãnh đạo UBND tỉnh; tổ chức phục vụ, biên tập, thông báo ý kiến kết luận tại các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  Lãnh đạo và chuyên viên văn phòng được trang bị máy tính để làm việc, áp dụng phần mềm quản lý văn bản của văn phòng; mạng tin học của văn phòng luôn được duy trì hoạt động thường xuyên, đảm bảo tốt việc cập nhật, quản lý văn bản đến, văn bản phát hành. Công tác văn thư, lưu trữ đã được quan tâm, chất lượng được nâng lên qua các năm, đáp ứng nhu cầu, cường độ công việc. Công tác quản trị - tài vụ đảm bảo kịp thời các điều kiện phục vụ hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và văn phòng… Những cố gắng, nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh thời gian qua đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Đảng uỷ, lãnh đạo văn phòng  đã tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy mạnh các phong trào thi đua của Công đoàn, chi Đoàn Thanh niên, Hội CCB. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ các đoàn thể căn cứ vào điều lệ và quy chế hoạt động của mình xây dựng các chương trình kế hoạch công tác, vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Với những cố gắng và những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; nhiều Huân chương, Huy chương các hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hàng trăm Bằng khen của UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ, của các bộ, ngành. Đảng bộ, Công đoàn, chi Đoàn Thanh niên liên tục được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tiên tiến xuất sắc, nhiều đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng... Những danh hiệu và phần thưởng cao quý ấy khẳng định cố gắng và đóng góp lớn của tập thể các thế hệ cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh…

Thời gian tới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, chuyên cần trong công việc, nhất là trong công tác tổng hợp, tham mưu bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, có chất lượng. Trước mắt tập trung phối hợp tham mưu, phục vụ UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt Thành phố Nam Định thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh; đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiến độ thực hiện xây dựng các công trình cơ bản, trọng điểm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định; duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh… Trong đó chú trọng việc tham mưu đề xuất với Thường trực UBND tỉnh hướng giải quyết các vấn đề phức tạp, liên quan đến người dân và nhiều ngành, địa phương. Chủ động đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện chương trình công tác năm, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng hàng năm, kế hoạch 5 năm 2010-2015. Phục vụ kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đảm bảo kinh phí, phương tiện, quản lý tài sản, phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị do UBND tỉnh tổ chức; tiếp đón chu đáo các đoàn khách đến công tác tại tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh chú trọng nâng cao ý thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chuyên viên gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhất là học tập, làm theo những lời dạy của Người về công tác văn phòng; xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến, xuất sắc. Thường xuyên tìm hiểu và nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và công tác phục vụ. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ lý  luận chính  trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn; bổ sung đội ngũ chuyên viên có năng lực để nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp và phục vụ tin cậy của UBND tỉnh…

Các tin trước
Các tin tiếp