Câu hỏi 3: Nội dung bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản
16:3' 26/9/2011


Trả lời: Để nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững, cần ngăn chặn sự suy giảm của giống loài thủy sản, chống sự tuyệt chủng, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái: nơi cư trú, nơi kiếm mồi, nơi đẻ của chúng. Nội dung bao gồm:

Bảo tồn nguyên vị:

- Hình thành các khu bảo tồn biển và khu  bảo tồn vùng nước nội địa. Bảo vệ bãi đẻ, bãi giống của giống loài thủy sinh;

- Cấm khai thác trong khu bảo tồn;

- Không dùng công cụ, nghề khai thác hủy diệt;

Bảo tồn chuyển vị:

- Đưa loài quý hiếm về nơi có điều kiện để bảo tồn gen;

- Cho sinh sản nhân tạo các loài quý hiến để thả vào vực nước tự nhiên.

Các tin trước
Các tin tiếp