Câu hỏi 9: Các nguyên tắc cơ bản cho việc thành lập khu bảo tồn biển?
14:52' 13/10/2011


Trả lời:

- Cân nhắc đầy đủ các quy định về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường trong các văn bản pháp luật, công ước quốc tế có liên quan: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Nghị định về đất ngập nước, Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Ramsar;

- Khuyến khích cộng đồng tham gia vào quá trình thành lập khu bảo tồn biển;

- Ưu tiên các mục tiêu phát triển, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm thay thế cho cộng đồng sống chủ yếu bằng nghề khai thác thủy sản ở trong gần khu vực dự kiến thiết lập khu bảo tồn;

- Thực hiện nguyên tắc khai thác hạn chế các hệ sinh thái, nơi cư trú tự nhiên của các loài và tài nguyên đa dạng sinh học;

- Bảo tồn các đặc điểm lịch sử, truyền thống, tôn giáo và các giá trị văn hóa phi vật thể khác thuộc phạm vi khu bảo tồn;

- Xác định các tiêu chí ưu tiên trong việc thành lập khu bảo tồn biển.


Các tin trước
Các tin tiếp