Câu hỏi 10: Công ước CITES và những văn bản quy phạm pháp luật của Việt nam liên quan đến việc thực thi Công ước?
15:37' 13/10/2011


Trả lời:

- Công ước CITES là Công ước về cấm buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, nhằm bảo vệ những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu, với mục tiêu đảm bảo việc buôn bán quốc tế các mẫu động vật, thực vật hoang dã không đe dọa đến sự sống còn của loài. Việt Nam đã tham gia công ước này từ năm 1994.

- Các loài động vật, thực vật được CITES bảo vệ, được liệt kê trong 3 phụ lục của Công ước tùy theo mức độ bảo tồn của loài.

            + Phụ lục I: Cấm buôn bán vì mục đích thương mại

            + Phụ lục II: Được phép buôn bán thương mại nhưng phải chịu sự điều chỉnh trong phạm vi toàn cầu

            + Phụ lục III: Được phép buôn bán thương mại nhưng phải chịu sự điều chỉnh, do một hoặc nhóm nước là thành viên của Công ước đề xuất.

Việc buôn bán những loài CITES, được quản lý theo một hệ thống cấp phép; yêu cầu về giấy phép tùy thuộc vào loại đó nằm trong phụ lục nào.

Ở Việt Nam có 2 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Công ước này:

- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

- Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Các tin trước
Các tin tiếp