Câu hỏi 15: Khu bảo tồn các vùng nước nội địa là gì?
9:14' 15/10/2011


Trả lời: Khu bảo tồn vùng nước nội địa là diện tích đất ngập nước được khoanh vùng, đủ rộng để bảo vệ loài, hệ sinh thái – là nơi sinh cư, nơi kiếm mồi, nơi trú ẩn của giống loài thủy sinh.

Đất ngập nước theo khái niệm của ngành Thủy sản, đó là các thủy vực nước ngọt, bao gồm: sông, suối, hồ, hồ chứa, ao, hồ nhỏ, đầm, phá, cửa sông, đầm lầy, ruộng trũng, kênh mương…, kể cả đất ven biển sâu sáu mét khi thủy triều thấp nhất.

Hiện nay Chính phủ đã phê duyệt hệ thống khu bảo tồn biển cấp quốc gia và cấp địa phương theo đó đến năm 2015, sẽ có 45 khu bảo tồn nội địa.
Các tin trước
Các tin tiếp