Câu hỏi 20: Nguyên tắc khai thác thủy sản? Các hoạt động chính trong quá trình quản lý khai thác thủy sản?
9:2' 19/10/2011


Trả lời: Khai thác thủy sản ở vùng biển, sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác phải bảo đảm không làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản; phải tuân theo quy định về mùa vụ khai thác, thời hạn khai thác, vùng khai thác, chủng loại và kích cỡ thủy sản được khai thác, sản lượng cho phép khai thác hàng năm và phải tuân theo quy định của Luật Thủy sản và các quy định có liên quan.

Sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai thác thủy sản có kích cỡ phù hợp với các loài thủy sản được phép khai thác.

Quản lý hoạt động khai thác thủy sản là một quá trình tổng hợp về thu thập thông tin, phân tích, qui hoạch, tư vấn, ra quyết định, phân bổ nguồn lợi, xây dựng và thực hiện các qui định hoặc luật lệ và thi hành khi cần thiết, nhằm quản lý hoạt động thủy sản để đảm bảo năng suất tiếp tục của nguồn lợi và đạt được các mục tiêu khác về thủy sản.

Các tin trước
Các tin tiếp