Câu hỏi 23: Điều tra, nghiên cứu nguồn lợi thủy sản?
15:18' 8/11/2011


Trả lời: Nhà nước đầu tư cho điều tra nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi thủy sản và xây dựng bản đồ về nguồn lợi thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản ở từng biển, ngư trường, vùng sông, hồ lớn; công bố ngư trường, vùng khai thác thủy sản, xác định sản lượng khai thác cho phép hàng năm ở từng vùng biển, ngư trường.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức đánh giá nguồn lợi thủy sản trong phạm vi địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Các tin trước
Các tin tiếp