Câu hỏi 24: Quản lý vùng khai thác thủy sản?
10:16' 18/11/2011


Trả lời: Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển, sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác phải tuân theo quy định của Luật Thủy sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chính phủ có trách nhiệm phân vùng biển, phân vùng biển, phân tuyến khai thác thủy sản; phân công, phân cấp quản lý cho cán bộ, ngành hữu quan và địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng kiểm tra, kiểm soát hoạt động thủy sản trên các vùng, tuyến khai thác thủy sản.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy chế vùng khai thác thủy sản ở sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi quản lý của mình theo hướng dẫn của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); tổ chức cho nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trong vùng khai thác thủy sản.

Các tin trước
Các tin tiếp