Khu Công nghiệp Hồng Tiến (150 ha)
11:24' 29/3/2011
(Ban QLCKCN)

Các tin trước
KCN Ý Yên 2 (200ha)    (30/12/2009)
KCN Hồng Tiến (150ha)    (30/12/2009)
KCN Thành An (105ha)    (30/12/2009)
KCN Mỹ Trung (150ha)    (30/12/2009)
KCN Bảo Minh (150ha)    (30/12/2009)
KCN Nghĩa An (150ha)    (30/12/2009)
KCN Hòa Xá (300ha)    (30/12/2009)