Thủ tục Trưng cầu giám định pháp y
Lĩnh vực : Lĩnh vực Giám định tư pháp
Đơn vị thực hiện : Sở Y tế
Cơ sở pháp lý :

+ Pháp lệnh giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQHQ11 ngày 1/10/2004

+ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ

+ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009  của Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định viên tư pháp

Nội dung :

-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cơ quan tư pháp chuẩn bị hồ sơ trưng cầu giám định pháp y theo quy định..

Bước 2:

+Tổ chức, cơ quan tư pháp nộp quyết định trưng cầu giám định pháp y kèm theo hồ sơ liên quan đến đối tượng trưng cầu giám định, tại Trung tâm pháp y tỉnh.

+Bàn giao đối tượng cần giám định tại Trung tâm pháp y hoặc tại hiện trường.

 Bước 3:

+Nhận lại đối tượng trưng cầu giám định sau khi đã giám định xong

            +Nhận bản giám định pháp y tại Trung tâm pháp y tỉnh

-Cách thức thực hiện: Gíam định tại Trung tâm pháp y hoặc giám định tại hiện trường

-Thành phần, số lượng hồ sơ:                         

+Quyết định trưng cầu giám định

+Lý lịch của đối tượng cần giám định

+Các bản cung ( nếu có )

+Các bản tự khai của đối tượng cần giám định

+Lời khai của nhân chứng ( nếu có )

+Cáo trạng ( nếu có )

+Giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện điều trị do giám đốc hoặc phó giám đốc ký

+Các tài liệu có liên quan đến quá trình bệnh tật của đối tượng giám định: Hồ sơ bệnh án, giấy ra viện, nhận xét của cơ quan y tế..... ( nếu có ).

+Đối với giám định lại phải có biên bản giám định pháp y lần 1 ( bản gốc )

+Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:                      Tập thể, cá nhân

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:                         Trung tâm pháp y tỉnh Nam Định

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:              Bản giám định pháp y  

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Thời gian : -Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( nếu không phải giám định độc chất )
Lệ phí : -Lệ phí : Bồi dưỡng giám định viên; Bồi dưỡng ng ười giúp việc cho giám định viên; Bồi dưỡng người được cơ quan nhà nước có thầm quyền giao trách nhiệm có mặt trong thời gian giám định viên thực hiện giám định: t ừ 60.000 đ ồng -3.000.000 đồng /người/ ngày.
Văn bản đính kèm :