Thủ tục tiếp nhận người vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội
Lĩnh vực : Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Đơn vị thực hiện : Sở Lao động TBXH
Cơ sở pháp lý :

+ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

+ Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT/BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Liên bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào CSCB, tổ chức hoạt động của CSCB theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Nội dung :

- Trình tự thực hiện: Trên cơ sở văn bản đề nghị của Hội đồng Tư vấn cấp huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc đưa người vào cơ sở chữa bệnh.

Bước 1: Cơ sở chữa bệnh phải kiểm tra hồ sơ, giấy chứng minh nhân dân (nếu có) hoặc danh chỉ bản của người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh và lập biên bản giao nhận khi làm thủ tục tiếp nhận.

Bước 2:  Hồ sơ của người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh được lập thành hai bộ, một bộ do Thường trực Hội đồng Tư vấn quản lý, một bộ do cơ sở chữa bệnh quản lý. Hồ sơ phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.

- Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội, Sở Lao động TB và XH tỉnh Nam Định.

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản tóm tắt lý lịch của người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh;

+ Tài liệu về các vi phạm pháp luật của người đó và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng;

+ Nhận xét của Công an cấp xã, ý kiến của ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp mà người đó là thành viên;

+ Bệnh án (nếu có).

+ Quyết  định  đưa vào cơ sở chữa bệnh của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - lao động xã hội, Sở Lao động TBXH tỉnh Nam Định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Thời gian : - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định đưa người vào cai nghiện bắt buộc tại cơ sở Chữa bệnh - Giáo dục -Lao động xã hội.
Lệ phí : - Lệ phí: Không
Văn bản đính kèm :