Thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ khối Đảng, Đoàn thể và tỉnh ngoài, điều động cán bộ, công chức, viên chức đi tỉnh ngoài, sang khối Đảng, Đoàn thể.
Lĩnh vực : Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức
Đơn vị thực hiện : Sở Nội vụ
Cơ sở pháp lý :

+ Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008;

+ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

+ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

+ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy - cán bộ, công chức, viên chức - lao động

+ Pháp lệnh cán bộ, công chức

+ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước 

 

Nội dung :

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ.

                - Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hư­ớng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ).

Bước 3: Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến phòng Cán bộ công chức thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ra văn bản đồng ý chuyển công tác, quyết định tiếp nhận, điều động thuyên chuyển.

-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ.

-  Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp điều động:

+ Đơn xin chuyển công tác;

+ Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền;

+ Văn bản ( hoặc quyết định) đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan;

* Đối với trường hợp  tiếp nhận:

+ Đơn xin chuyển công tác;

+ Văn bản hoặc quyết định đồng ý cho công chức, viên chức được đi liên hệ chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền (của nơi đang công tác);

+ Văn bản đề nghị tiếp nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức (nêu rõ nhu cầu, biên chế có mặt, biên chế được giao, dự kiến bố trí công tác, ngạch bậc lương);

+ Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc các hợp đồng làm việc;

+ Quyết định nâng bậc lương gần nhất;

+ Bản kiểm điểm quá trình công tác (có nhận xét đánh giá của cơ quan nơi công chức, viên chức đang công tác);

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi cán bộ, công chức đang công tác;

+ Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe;

+ Bản sao giấy khai sinh.

-  Số lượng hồ sơ:      01 (bộ).

-  Thời gian giải quyết:

 + 2 ngày làm việc  đối với Văn bản đồng ý chuyển công tác, công văn tiếp nhận.

 + 3 ngày làm việc đối với Quyết định điều động tiếp nhận.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Văn bản tiếp nhận, đồng ý cho chuyển công tác.

+ Quyết định điều động, tiếp nhận.

-  Lệ phí: không.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đơn vị tiếp nhận cán bộ công chức còn chỉ tiêu biên chế,

+ Cán bộ công chức, viên chức được tiếp nhận đúng cơ cấu chủng loại, vị trí việc làm.

Thời gian :
Lệ phí :
Văn bản đính kèm :