Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Lĩnh vực : Lĩnh vực Tôn giáo
Đơn vị thực hiện : Sở Nội vụ
Cơ sở pháp lý :

Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày15/11/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính  trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội dung :

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Khi đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 92/2012/NĐ-CP, đã bị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự), tổ chức tôn giáo chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: + Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ.

+ Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và ghi giấy biên nhận theo quy định, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định).

- Bước 3: + Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ UBND tỉnh trả lời bằng văn bản, (trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do).

- Bước 4: Tổ chức tôn giáo nhận Văn bản chấp thuận.

Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:     

a) Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo (theo mẫu);

b) Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hợp của người được thuyên chuyển.

Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Đối tượng thực hiện:             Tổ chức                                                                  

Cơ quan thực hiện:                Sở Nội vụ

Kết quả thực hiện:                Văn bản chấp thuận.

Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B20, Thông tư  số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013)

Yêu cầu, điều kiện:  Không.

Thời gian : Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí : Lệ phí: Không.
Văn bản đính kèm :